Vedtægter

Foreningens navn
Foreningens navn er Biersted Handels- og Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Biersted.

Foreningens formål
Foreningens formål er at samle handlende og erhvervsdrivende i Biersted og omegn til varetagelse af fælles interesser.

Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages samtlige handlende og erhvervsdrivende i Biersted og omegn. Adgang til medlemskab vurderes i det enkelte tilfælde af bestyrelsen. Den af bestyrelsen trufne afgørelse kan indankes for førstkommende ordinære generalforsamling. Tidligere medlem kan opnå passivt medlemskab efter erhvervs ophør, kontingent er ½ pris.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år. Ved første ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. På generalforsamlingen vælges desuden 1 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer, der er på valg hvert år. Ethvert medlem kan vælges til overnævnte poster. Valgene til bestyrelsen foregår skriftligt. Bestyrelsen vælger hvert år selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende.

Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen og betales forud for hele året.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale avis eller brev til hvert medlem. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Kassererens beretning
4.Indkomne forslag
5.Fastsættelse af kontingent
6.Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
7.Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom til formanden, med opgivelse af forhandlingsemne.

Afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle forslag vedtages ved almindelig majoritet. Til lovændringer fordres dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved hvert valg eller afstemning har hver forretning/firma en stemme. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan kun ske efter vedtagelse ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen.

Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af medlemmerne stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger. Ved eventuel opløsning af foreningen anvendes dens midler efter sidste generalforsamlings beslutning til gavn for foreningens medlemmer. Dog uddeles overskud i forbindelse med foreningens arrangementer, til byens ungdom.